6600logo.gif

Trig Segments

By Leighton McIntyre


Goal: To derive trigonometric ratios from given segments

Problem: TrigSegments

Solution:Trig Segments.pdf


Go to LeightonÕs Homepage