H = (a,)

 

Radius of circle O =

Radius of circle D =

Radius of circle E =

 

Area of circle O =

=

=

 

 

Area of big semi circle =

 

 

Area of semi circle D =

Area of semi circle E =

 

Area of the Arbelo =

=

=

=

=


Return